Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka Cookies

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI NA STRONIE WWW.EBANCO.PL

Spółka eBanknot Polska Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szanuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.ebanco.pl i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania z naszej witryny internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – zwana dalej „Ustawą”).

Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony www.ebanco.pl

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.ebanco.pl jest eBanknot Polska Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Michałowicach, 05-816 Michałowice ul.Kasztanowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000492411. Kapitał zakładowy 450 000. NIP 534 24 94 522 REGON 147 043 018. (zwany dalej: „eBanknot”).

Informacje pozyskiwane przez eBanknot za pośrednictwem strony www.ebanco.pl

1.1. eBanknot Polska Grupa Kapitałowa zbiera dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy w tym także w przypadkach określonych w pkt 1.2 poniżej. Dane te obejmują:

– imię i nazwisko

– adres e-mailowy

– numer telefonu komórkowego

– data urodzenia

eBanknot Polska Grupa Kapitałowa może zwrócić się do osób korzystających ze strony www.ebanco.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Dane określone powyżej udostępniane przez Użytkowników są chronione.

1.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie. Dane osobowe będą przetwarzane przez eBanknot Polska Grupa Kapitałowa nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej z eBanknot Polska Grupa Kapitałowa oraz wtedy gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej www.ebanco.pl polegać będzie na:

1.2.1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące: lokalizacji, numeru IP, ruchu na stronie

1.2.2. zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie www.ebanco.pl przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki.

1.2.3. zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się pracownikiem eBanknot Polska Grupa Kapitałowa za pośrednictwem strony www.ebanco.pl

Korzystanie z plików cookie

Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.ebanco.pl , na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.ebanco.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.ebanco.pl

W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na stronie www.ebanco.pl mogą nie działać lub być niedostępne.

Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

3.1 Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

– zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we wniosku;

– bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;

– realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;

– zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.

3.2. Podmiotami, które oprócz eBanknot Polska Grupa Kapitałowa będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:

– wchodzące w skład grupy kapitałowej eBanknot Polska Grupa Kapitałowa

– współpracujące z eBanknot Polska Grupa Kapitałowa w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.ebanco.pl

– którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.

3.3. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od eBanknot Polska Grupa Kapitałowa lub podmiotów wskazanych w ust. 3.2 powyżej, ma możliwość odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, eBanknot Polska Grupa Kapitałowa usunie dane Użytkownika, z list mailingowych prowadzonych przez eBanknot Polska Grupa Kapitałowa oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich udostepnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawą.

Podmiotami, które będą mogły mieć dostęp do danych Użytkowników są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej eBanknot Polska Grupa Kapitałowa, lub są podmiotami współpracującymi z eBanknot Polska Grupa Kapitałowa w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.ebanco.pl

Informacje o dostępności

Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez eBanknot Polska Grupa Kapitałowa danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wiek

Użytkownikiem strony www.ebanco.pl może być osoba, która ukończyła 21 lat.

Kontakt z eBanknot Polska Grupa Kapitałowa

W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: partner@ebanknot.pl lub telefonicznie pod numer: 22 730 00 40